Planning a trip or need a stay? Email us at sabyetravel@hotmail.com
| เช็คสภาพอากาศที่ NY: คลิกที่นี่

เงื่อนไขและข้อตกลง (TERMS AND CONDITONS) ของทางบริษัท SabyeTravel LLC

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ SabyeTravel.com หรือ HappyBKK.com เพื่อปฏิบัติงาน ซื้อ ขาย สอบถามหาข้อมูล แนะนำ หรือใช้บริการใดๆ รวมไปถึงกับเครือข่ายบนเวบไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมและตกลงกับเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้:

SabyeTravel.com หรือ HappyBKK.com หรือ บริษัท SabyeTravel LLC คือเว็บไซต์ ศูนย์กลางเชื่อมต่อนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมเว็บไซต์ คนท้องถิ่น และ บริษัททัวร์ของคนท้องถิ่นในแต่ละเมือง ทางเราเป็นแค่ตัวกลางเชื่อมต่อ และ ทำหน้าที่ให้ข้อมูล จากเครือข่ายของคนท้องถิ่น หรือ บริษัททัวร์ท้องถิ่นในแต่ละเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ผู้มาเยี่ยมเว็บไซต์ หรือ ผู้ที่ได้เคยใช้บริการต่างๆ จาก คนท้องถิ่น หรือ กับบริษัททัวร์ท้องถิ่นไปแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูล ลงข้อความ หรือคำติชมของบริการต่างๆ ที่จัดโดยเครือข่ายคนท้องถิ่น หรือบริษัททัวร์ ท้องถิ่น โดยผ่านทาง facebook fan page หรือ เว็บไซต์

จุดประสงค์ของทาง SabyeTravel.com/HappyBKK.com/บริษัท SabyeTravel LLC และ ผู้ดูแลเว็บไซต์ คือ สร้างประโยชน์ให้สังคมและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการเดินทาง โดยการ แนะนำข้อมูล หรือ เครือข่ายบริการท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น ทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และนักท่องเที่ยวแนวอิสระ ได้เที่ยวแบบ ประหยัด และ ตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการ พร้อมเปิดโอกาสให้ เครือข่ายคนท้องถิ่นในแต่ละที่ หรือบริษัททัวร์มืออาชีพในแต่ละที่ได้ มีโอกาสสร้างรายได้พิเศษ พร้อมกับให้รอยยิ้ม ความสนุกและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างนักท่องเที่ยว และ เครือข่ายคนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ทาง SabyeTravel.com/HappyBKK.com/บริษัท SabyeTravel LLC และ ผู้ดูแลเว็บไซต์ มีความเชื่อที่ดี และ ได้ใช้ความพยายามเต็มที่ ในการให้ข้อมูลและเสนอเครือข่ายบริการเดินทาง ที่พัก หรือบริการใดๆ ของเครือข่ายคนท้องถิ่น หรือ บริษัททัวร์ท้องถิ่น แต่ทางเรา ไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกัน หรือ มีส่วนรู้เห็นถึงบริการ และรายละเอียดของบริการต่างๆ ที่เครือข่ายของคนท้องถิ่น หรือบริษัททัวร์มืออาชีพจัด รวมทั้งข้อมูลที่นักเดินทางคนอื่นๆแนะนำบน เว็บไซท์หรือบน facebook fan page ดังนั้น ผู้ที่เยี่ยมชมเวบไซต์ SabyeTravel.com/HappyBKK.com หรือผู้ที่ติดต่อกับทางทีมงานของเวบไซต์นี้ หรือผู้ที่ใช้บริการต่างๆ จากเครือข่ายของเวบไซต์นี้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากการใช้วิจารณาญาณ การตัดสินใจ หรือ การกระทำของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว

ทาง SabyeTravel.com/HappyBKK.com/บริษัท SabyeTravel LLC และ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การซื้อ ขาย สอบถามหาข้อมูล แนะนำ หรือการใช้บริการ ท่องเที่ยว ที่พัก หรือ บริการเดินทางต่างๆ ของผู้ที่เยี่ยมและใช้เว็บไซต์นี้ โดยที่ทาง SabyeTravel.com หรือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ของเราไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

ทาง SabyeTravel.com/HappyBKK.com/บริษัท SabyeTravel LLC และ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หรือความจำเป็น ของเหตุการณ์ ของทาง SabyeTravel.com/HappyBKK.com ผู้ดูแลเว็บไซต์ เครือข่ายคนท้องถิ่น หรือ บริษัททัวร์คนท้องถิ่น

สำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของบริการที่ท่านซื้อหรือสนใจผ่านทางเว็บไซต์ หรือ facebook fan page นี้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของ เครือข่ายคนท้องถิ่น บริษัททัวร์มืออาชีพของคนท้องถิ่น ผู้จัดบริการท่องเที่ยว หรือที่พักโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของบริษัท SabyeTravel LLC กรุณาคลิกที่นี่

***ENGLISH VERSION*** Welcome to SabyeTravel.com, HappyBKK.com or SabyeTravel LLC! We are an online marketplace that lists discounted services and products from local businesses, individuals and travelers. Our mission is connect consumers to service provider and suppliers. Our goal is to help local businesses, individuals to earn honest living while helping travelers and people experiencing life to the fullest and enjoy traveling in new places. Nevertheless, the users of this web, including businesses, individuals, or anyone that uses this website, must use their own discretions and judgments on information provided on this platform. We reserve the rights to modify or make changes to information on this website. During the services, please keep your personal belongings with you at all times or please purchase travel insurance and any applicable insurances for your own travel and home protection. SabyeTravel LLC is not responsible for any damages, injuries, accidents, and lost, damaged or stolen properties during the services.

For the history or business license of SabyeTravel LLC, please contact SabyeTravel@hotmail.com or please Click Here.

 

1